top of page

Adnoddau addoli

Bu menter Sul yr Hinsawdd yn galw ar bob eglwys leol ar draws Prydain ac Iwerddon i gynnal oedfa yn canolbwyntio ar yr hinsawdd ar unrhyw Sul cyn COP26 (Tachwedd 2021). Yn yr oedfa hon, anogwyd cynulleidfaoedd i ymrwymo i fwy o weithredu i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn eu haddoldy a’u cymuned eu hunain a defnyddio eu llais i ddweud wrth wleidyddion ein bod yn dymuno gweld dyfodol glanach, gwyrddach a thecach wrth galon y cynlluniau a gytunwyd yn ystod COP 26.

 Er bod yr ymgyrch drosodd, gallwch o hyd gynnal oedfa Sul yr Hinsawdd i archwilio gofal am y cread a gweithredu ar faterion amgylcheddol.

Mae yna ddetholiad o adnoddau addoli ar gael isod i’ch helpu i gynllunio eich Sul yr Hinsawdd.

Ac i’ch hysbrydoli, gallwch wylio detholiad o oedfaon (yn Saesneg) sydd eisoes wedi eu cynnal.

 

Service plans
Cynlluniau Gwasanaeth
Illustration of a woman sitting on a park bench reading a book

Jiwbilî i’r Ddaear

Tymor y Cread

Mae Llawlyfr Dathlu 2020 ar y thema ‘Jiwbilî i’r Ddaear’ ar gael diolch i Dymor y Cread. Yn ystod 2020 amlygwyd yr angen am sefydlu systemau cyfiawn a chynaliadwy gan effeithiau pellgyrhaeddol y pandemig COVID-19 byd-eang.

Gallwch lawrlwytho fersiwn Saesneg neu Gymraeg o’r adnodd hwn:

Cliciwch yma

Cynllun y Cymun ar gyfer defnydd litwrgïaidd

Cytûn

Lluniwyd y gweddïau priod hyn ar gyfer gwasanaethau Cymun yn ystod Tymor y Cread ac ar Sul yr Hinsawdd gan Cytûn.

Gallwch lawrlwytho fersiwn Saesneg neu Gymraeg o’r adnodd hwn:

Cliciwch yma

A-TIME-FOR-CREATION-AW-(004)-Front.jpg

Adnoddau litwrgïaidd

Eglwys Loegr

Amser i Greu - Nod y casgliad hwn o weddïau, darlleniadau ac adnoddau litwrgaidd eraill yw bywiogi ein canmoliaeth o roddion Duw inni yn y greadigaeth. Y bwriad yw dyfnhau ymwybyddiaeth fel ein bod yn cymryd mwy o gyfrifoldeb am ein gweithredoedd, yn edifarhau am ein camddefnydd o adnoddau naturiol ac yn diwygio ein ffyrdd, ac yn mynychu'n agosach at lais y greadigaeth ei hun yn ein gweddi a'n haddoliad .... Delfrydol neu flwyddyn defnydd o amgylch mewn plwyfi, ysgolion a chaplaniaethau. (Saesneg yn unig)

Cliciwch yma

Trefn Gwasanaeth ar gyfer Sul yr Hinsawdd

Awgrymiadau ar gyfer Gwasanaeth y Gair ar fore Sul heb gynnwys y Cymun. Mae’r adnodd hwn yn cynnig syniadau am ddeunydd i’w ddefnyddio mewn amrywiol fannau yn ystod y gwasanaeth.

O Raglen Amgylcheddol Eglwys Loegr.

Cliciwch yma

Patrwm Offeren Sul yr Hinsawdd
Gan CAFOD


Patrwm ar gyfer Offeren Sul yr Hinsawdd all gael ei chynnal ar unrhyw Sul cyn dechrau cyfarfod COP26 y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow ar 1 Tachwedd 2021.

Gall yr Offeren ddathlu unrhyw weithgarwch Livesimply neu weithgareddau eraill yn gofalu am y Cread y mae’ch plwyf wedi ymgymryd â nhw.

Cliciwch yma

Pam y mae Duw cariadus yn caniatáu i drychinebau ddigwydd?

 Gan World Vision

WV Disasters sermon 400x567.jpg

Mae’r bregeth hon, wedi’i seilio ar ddarlleniadau o Genesis, yn dangos nad yw Duw yn gwneud i drychinebau ddigwydd er mwyn cosbi pobl, ond bod trychinebau’n digwydd oherwydd gwendidau penodol.

Cliciwch yma

Pwynt Pŵer i gyd-fynd â’r bregeth, uchod. Darperir sgript, isod, i’w defnyddio wrth gyflwyno’r Pwynt Pŵer.

Cliciwch yma.

Dyma sgript ar gyfer yr uchod, y gellir ei defnyddio ar y cyd â’r bregeth. Cliciwch yma

Coed Bywyd

Gan World Vision

WV - Trees of Life sermon 400x567.jpg

Pregeth i ddangos rôl coed mewn llawer rhan o’r Beibl, ac i ystyried yr effaith y gall coed eu cael wrth adfer amgylcheddau a ddiraddiwyd a mynd i’r afael â newid hinsawdd. Cliciwch yma

Pwynt Pŵer i gyd-fynd â’r bregeth, uchod. Darperir sgript, isod, i’w defnyddio wrth gyflwyno’r Pwynt Pŵer.

Cliciwch yma

Mae hyn yn darparu sgript ar gyfer y Pwynt Pŵer uchod, a gellir ei defnyddio ochr yn ochr â’r bregeth. 
Cliciwch yma

Gan Fyddin yr Iachawdwriaeth

SA Prayer and Worship 400x567.jpg

Detholiad o syniadau ar gyfer gweddïo ac addoli i’w defnyddio mewn oedfaon arlein neu gyda phelláu cymdeithasol, neu sesiynau grŵp. Cliciwch yma

Gweithredwch er mwyn helpu mynd i’r afael â newid hinsawdd. Cliciwch yma

Adnodd Dysgu Sul yr Hinsawdd. Cliciwch yma

URC CS service 400x567.jpg

Gan yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Detholiad o ddeunydd i gyfoethogi addoli Cristnogol ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Cynigir amrywiaeth o ddewisiadau i’w dethol ar gyfer pob adran o’r gwasanaeth, gan gynnwys litwrgi ar gyfer gwasanaeth Cymundeb.

Cliciwch yma

CA prayers 400x567.jpg

Casgliad o weddïau am bynciau cysylltiedig â’r hinsawdd gan Gymorth Cristnogol yng Nghymru.

Music & Hymns
Cerddoriaeth ac Emynau

Doxecology

Resound Worship

If The Fields Are Parched 400x567.jpg

"Weithiau mae proffwydi’r Hen Destament yn sôn am drychineb anochel, weithiau maent yn llefaru yn y gobaith y bydd pobl yn newid eu hymddygiad... Ond pa bynnag drychinebau a ddaw, erys gobaith yn y pen draw yn nhrugaredd Duw." Darllenwch ragor am y trac.

Lawrlwythwch y sgôr ar gyfer piano ac ar gyfer côr, rhannau offerynnau’r alaw a’r daflen arweiniol:

 

Cliciwch yma
(Saesneg yn unig)

Doxology cover 400x567.jpg

Ewch i www.doxecology.org i brynu’r albwm llawn, y llyfr cerddoriaeth a’r llawlyfr astudio tair pennod ar ddeg ategol, sy’n cynnwys cyfraniadau gan ysgolheigion ac ymarferwyr blaenllaw ym meysydd amgylcheddaeth ac addoliad, ynghyd â thri chynllun ar gyfer gwasanaethau gydag adnoddau newydd a grewyd gan engageworship.

 

Cliciwch yma
(Saesneg yn unig)

Arocha hymns 1240x702.jpg

Mae A Rocha wedi darparu nifer o emynau, gan gynnwys ‘God, Creation Comes from You’ sydd â cherddoriaeth a geiriau (ac a gynigir yma ar gyfer defnydd anfasnachol heb unrhyw newidiadau) o Jubilate Hymns. Mae Pecyn Adnoddau A Rocha ar yr Amgylchedd o 2012 hefyd yn cynnwys awgrymiadau am ganeuon ac emynau.

Cliciwch yma

(Saesneg yn unig)

Illustration of a woman walking a dog

Emynau Rhyfeddod, Diolchgarwch a Moliant

Christian Concern for One World (CCOW)

CCOW Hymns of Wonder 1240x702.jpg

Mae’r dudalen we hon gan Christian Concern for One World (CCOW) yn cynnig awgrymiadau am emynau sy’n ymwneud am ofalu am y greadigaeth, gyda dolenni at ganeuon ar YouTube (megis ‘This is My Father's World’) a Hymnary.

Cliciwch yma

(Saesneg yn unig)

Darlleniadau

Darlleniadau o Salm 104

Gan Operation Noah

Adnodau wedi eu haddasu o’r Beibl NRSV (Saesneg) gyda lluniau.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Darnau o'r Beibl

Gan EcoEglwys

Detholiad o adrannau o’r Beibl ar thema gofalu am y cread.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Readings
Pregethau

Anerchiad am newid hinsawdd ar gyfer yr eglwys

Gan Tearfund

Mae gan Tearfund ganllaw i siarad am newid hinsawdd yn yr eglwys sy'n helpu pobl i ddeall argyfwng yr hinsawdd a chael eu hysbrydoli gan gariad Duw at y greadigaeth a'i galon am gyfiawnder.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Mae gan Green Christian gasgliad o bregethau amrywiol a diddorol.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Gwefan Sustainable Preaching

 

Mae Pregethu Cynaliadwy yn dwyn ynghyd bregethau o bedwar ban byd sy'n cysylltu â phob dydd Sul yn y Lectionary.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Pregethau

Gan A Rocha International

Detholiad o bregethau gan ARocha Rhyngwladol, yn cynnwys yr un uchod dan arweiniad y Parch. Dave Bookless.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Cyclist
Eco Church green sermon 400x567.jpg

Pregeth Werdd

o Eco Church

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Sermons
Gweddïau
Catholic Climate Covenant 400x567.jpg

Myfyrdod am y Creu

Gan Catholic Climate Covenant
Myfyrdod am y Creu.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

CA prayer 400x567.jpg

Gweddi dros newid hinsawdd

Gan Gymorth Cristnogol

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Yr Afon Weddi

Gan Gymorth Cristnogol

 

Adnodd gweddi am gyfiawnder hinsawdd.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

CA River of Prayer 400x567.jpg

Pwyntiau Pŵer ar gyfer gweddïo’n fyfyriol

Gan Weddi a Chyflym dros yr Hinsawdd

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Pray Fast for Climate 500x350.jpg
Family

Casgliad o gyfaddefiadau

Greening the Lectionary

Casgliad o gyfaddefiadau a gweddïau.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Greening the Lectionary 500x350.jpg
CCOW Powerpoints 500x350.jpg

Casgliad o bwerbwyntiau gweddi myfyriol gan ddefnyddio delweddau hyfryd a luniwyd.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Prayers
Pobl ifanc
CA All Age 400x567.jpg

Gweithgareddau ar gyfer pob oedran

Gan Gymorth Cristnogol

Syniadau ar gyfer addoli yn cynnwys pob oedran i ysbrydoli’ch eglwys i fyfyrio am gyfiawnder hinsawdd.

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

Moved by Faith

Tearfund
(Saesneg yn unig)
Young People
Adnoddau clyweledol
GSTIWY 400x567.jpg

God Saw That It Was Good

Baptist Union Environment Network

Cliciwch yma

(Adnodd yn Saesneg yn unig)

AV
bottom of page